Klik hier.

Wetgeving

Het is voor ondernemers niet steeds eenvoudig om de geldende en nieuwe wetgeving op vlak van veiligheid en milieu te doorgronden en toe te passen.

De invloed van de milieu- en veiligheidswetgeving op uw bedrijfsvoering groeit met de dag, zo ook uw verplichtingen dienaangaande.

Wetgeving is immers continu in beweging, vele bedrijven vrezen dan ook de weg te verliezen in het kluwen van milieu- en veiligheidsverplichtingen.

Cat Consultants biedt u onafhankelijk onderbouwd advies en professionele begeleiding op maat.
We ontnemen u de last van de “papierwinkel” en werken voor u een maatoplossing uit.

Onze dienstverlening focust zich volledig op uw noden. Naast het implementeren en onderhouden van veiligheids-, kwaliteits- en milieumanagementsystemen ondersteunen wij u tevens inzake de opvolging na een bezoek door arbeidsinspectie en/of milieu-inspectie.

Bent u op zoek naar publicaties van recente wetgeving?

MILIEU

De Vlaamse Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie is een databank die een uitgebreide verzameling bevat van Vlaamse, federale en internationale wetgeving op het vlak van Leefmilieu, Natuur en Energie. De databank is via deze website gratis toegankelijk.

VEILIGHEID OP HET WERK

Op de webite van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt een lijst met alle publicaties over het welzijn op het werk.

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd:

  • veiligheid op het werk
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
  • ergonomisch
  • arbeidshygiëne
  • verfraaiing van de werkplaatsen

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de “welzijnswet” genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk. De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid.  Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier concrete invulling kan geven.

WPUB-VORMING-ZIEKTEBRIEFJE   https://www.catconsulting.be/wp-content/uploads/WPUB-VORMING-ZIEKTEBRIEFJE-20230605.pdf

WPUB-VORMING-DECONNECTIEBELEID  https://www.catconsulting.be/wp-content/uploads/WPUB-VORMING-DECONNECTIEBELEID-20230605-1.pdf

WPUB-BINNENLUCHTKWALITEIT  https://www.catconsulting.be/wp-content/uploads/WPUB-VIK-BINNENLUCHTKWALITEIT-20230506-GB.docx